Thẻ: Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 3

Ngữ pháp minna no nihongo

Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 3

Tài liệu học ngoại ngữ – Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản bài 3 – このほんは だれのですか Trong bài 3 Minna Nihongo hôm nay chúng ta sẽ cùng học về các danh từ chỉ thị …